Informace o zpracování osobních údajů

1. Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,
V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.

2. Identifikační a kontaktní údaje

ARAVER CZ, s.r.o.
Vlčnov 556, PSČ 68761; IČO:60713224; DIČ: CZ60713224
vedená u KS v Brně sp. zn.: C 15795, kterou zastupuje: Pavel Sedláček, prokurista společnosti
www.araver.cz
email: araver@araver.cz

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Pavel Sedláček, prokurista společnosti.
Pověřence pro ochranu osobních údajů firma nejmenovala.

3. Podávaní informací

Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech na organizaci, obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku pro zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firmu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. Pokud poskytujeme osobní údaje třem stranám je to vždy v souladu s požadavky legislativy. Zpracováváme konkrétně tyto osobní údaje:

4.1 Prodej nového/ojetého vozu bez finanční instituce fyzické osobě

jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, číslo účtu, kontaktní údaje: telefon, e-mail
Příjemci údajů: smluvní účetní firma, výrobce vozu.

4.2 Prodej nového/ojetého vozu prostřednictvím finanční instituce fyzické osobě

jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, číslo účtu, kontaktní údaje: telefon, e-mail. Dále údaje požadované finanční institucí z důvodu jejího oprávněného zájmu: vysokoškolský tul, kopie průkazu totožnosti, adresa pro doručování, rodinné údaje: složení domácnosti, počet vyživovaných osob, údaje o bydlení údaje o příjmech a výdajích, závazky financování, jiné pravidelné výdaje
Příjemci údajů: smluvní účetní firma, výrobce vozu, smluvní finanční instituce.

4.3 Prodej nového/ojetého vozu právnické osobě

jméno a příjmení pozice ve firmě fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu, a fyzické osoby, která obchod realizuje, kontaktní údaje: telefon, e-mail.
Příjemci údajů: smluvní účetní firma, výrobce vozu, smluvní finanční instituce – je-li vůz prodáván jejím prostřednictvím.

4.4 Servis vozu

jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje: telefon, e-mail
Příjemci údajů: smluvní účetní firma, výrobce vozu.

4.5 Zapůjčení vozu – zkušební jízda / náhradní vůz

jméno a příjmení adresa kopie OP+ ŘP nebo jiného průkazu totožnosti kontaktní údaje: telefon, e-mail
Příjemci údajů: nepředávají se.

4.6 Vykoupení ojetého vozu od fyzické osoby

všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby,
Příjemci údajů: smluvní účetní firma.

4.7 Vykoupení ojetého vozu od právnické osoby

obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti, číslo účtu.
Příjemci údajů: smluvní účetní firma.

4.8 Sjednání pojištění vozu řešení havarijních událostí - fyzické osoby

všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jdeli o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, číslo účtu.
Příjemci údajů: smluvní pojišťovací agentura.

4.9 Sjednání pojištění vozu řešení havarijních událostí – právnické osoby

obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti, číslo účtu.
Příjemci údajů: smluvní pojišťovací agentura.

4.10 Osobní údaje – obchodních partnerů

jméno a příjmení, adresa, IČ/DIČ fyzické osoby, pozice ve firmě, telefon, e-mail, číslo účtu,
Příjemci údajů: nepředávají se.

4.11 Osobní údaje potenciálních zákazníků

jméno a příjmení, adresa, pozice ve firmě, telefon, e-mail, (marketingové akce)
Příjemci údajů: zadavatelé marketingových akcí – např. výrobce automobilů.

4.12 Osobní údaje pracovníků organizace.

jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, mzda, účet, pracovní zařazení, e-mail, telefon, docházka, kvalifikace, zdravotní stav, číslo pasu, rodinný stav, r.č. dě/ příslušníků, předchozí zaměstnání, srážky.
Příjemci údajů: zákonem/soudem stanovené organizace v předepsané podobě, smluvní pracovní lékař, organizace - se souhlasem pracovníka např. banka pro čerpání půjčky.

4.13 Záznamy z bezpečnostních kamer

Podrobný popis zpracovávaných osobních údajů je definován dokumentem: „Kamerový systém ARAVER“
Příjemci údajů: nepředávají se pouze v případě bezpečnostního incidentu Policie ČR.

4.14 Osobní údaje z marketingových akcí

jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, fotografie, videa.
Příjemci údajů: výrobce vozu / zadavatel marketingové akce.

5. Internetové stránky

5.1 Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookie je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon…). Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW. Funkčnost souborů cookies je buď ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době.

5.2 Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

5.3 Druhy souborů cookies a důvody jejich využití

Většinou používáme tyto typy souborů cookies které:

- Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišťují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.
- Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo máte, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.
- Nám pomáhají zjišťovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.
- Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Konkrétně používáme cookies Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc.. Naše firma nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Naše webové stránky rovněž využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

5.4 Souhlas s používáním cookies

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

5.5 Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče.

6. Retenční doba

Doba pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů je stanovena platnou legislativou nebo souhlasem pro zpracování osobních údajů. Po uplynu této doby jsou zpracovávané osobní údaje z našich systémů vymazány nebo skartovány.

7. Zpracovatelé osobních údajů

Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro správce zpracovává. Tento postup používá i naše firma a to především v oblasti IT služeb, provozu webových stránek, marketingových a reklamních služeb, bezpečnostních služeb.
Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo kdykoliv odvolat. Odmítnutí, neudělení nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv ani důsledky na naši spolupráci. Udělený souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo po dobu stanovenou souhlasem.

8.1 Žádost o souhlas zpracování osobních údajů

Pokud Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je to vždy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2 Odvolání souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na výše uvedenou adresu firmy nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mail.

9. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dne 21. 11. 2019